สภาคณาจารย์มุ่งหวังที่จะมีบทบาทสำคัญต่อมหาวิทยาลัย โดยทำหน้าที่เป็นตัวแทนคณาจารย์ทั้งปวงเพื่อให้คำแนะนำ และประสานงาน ด้วยความร่วมมืออันดียิ่งกับฝ่่ายบริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีในการที่จะมุ่งมั่นสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย  

- สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ -