สภาคณาจารย์มุ่งหวังที่จะมีบทบาทสำคัญต่อมหาวิทยาลัย โดยทำหน้าที่เป็นตัวแทนคณาจารย์ทั้งปวงเพื่อให้คำแนะนำ และประสานงาน ด้วยความร่วมมืออันดียิ่งกับฝ่่ายบริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีในการที่จะมุ่งมั่นสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย  

ภาระหน้าที่ของสภาคณาจารย์และข้าราชการตาม พรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
มาตรา 24 สภาคณาจารย์และข้าราชการมีหน้าที่ ดังนี้

1. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยต่ออธิการบดี
    หรือสภามหาวิทยาลัย

2. แสวงหาแนวทางร่วมกันเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่
    ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

3. พิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
4. เรียกประชุมคณาจารย์และข้าราชการเพื่อพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัย และนำเสนอความคิดเห็น
    ต่อสภามหาวิทยาลัย

 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา เพื่อประสาน พิทักษ์สิทธิประโยชน์ของบุคลากรและมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมรัฐ
วิสัยทัศน์ มุ่งประสานทุกภาคส่วน ร่วมพัฒนาบุคลากรเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของมหาวิทยาลัย
ปณิธาน มุ่งสร้างสรรค์การอยู่ร่วมกันแบบสังคมอุดมสุข