ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา เพื่อประสาน พิทักษ์สิทธิประโยชน์ของบุคลากรและมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมรัฐ
วิสัยทัศน์ มุ่งประสานทุกภาคส่วน ร่วมพัฒนาบุคลากรเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของมหาวิทยาลัย
ปณิธาน มุ่งสร้างสรรค์การอยู่ร่วมกันแบบสังคมอุดมสุข